תעודת אחריות

תעודת אחריות – מוצרי בית חכם

תקופת האחריות: 12 חודשים מיום רכישת המוצר על ידי הלקוח.

 תנאי האחריות:

 1. האחריות מוענקת בזאת על ידי חברת א. דילאור בע”מ, ח.פ. 513329987(להלן: החברה) לרוכש של המוצר באתר החברה בכתובת smartgrade.co.il או לרוכש המוצר אצל משווק מורשה.

כתובת משרדי החברה: רחוב הגנן 28, מודיעין. טלפון: 08-9724000; כתובת מייל לשירות info@dealor.co.il

 1. החברה תהיה אחראית לתקן, בעצמה או באמצעות אחר מטעמה, כל ליקוי, פגם או קלקול שמתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות שמקורו בחומר הייצור או בהליך הייצור בלבד, בלא תמורה – והכל בהתאם ובכפוף להוראות הדין, לרבות תקנות הגנת הצרכן (שירות ואחריות לאחר מכירה), תשס”ו-2006.
 2. במקרה של קלקול כאמור יפנה הרוכש עם המוצר למעבדת השירות או למשרדי החברה, לפי העניין, לשם בדיקתם ותיקונם.
 3. החברה תפעל לתיקון הקלקול בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתום עשרה (10) ימים מהיום שבו נמסר המוצר למעבדת החברה או מתום שבועיים (14 ימים) מהיום שבו נמסר המוצר לנקודת המכירה. במקרה של מסירת המוצר למשווק המורשה, תפעל החברה לתקן את הקלקול תוך שלושה שבועות מיום המסירה של המוצר אל המשווק המורשה. שבתות וחגים אינם באים במניין הימים לתיקון הקלקול.  למען הסר ספק, רוכש המוצר רשאי לשלח את המוצר בדואר אל המעבדה לצורך תיקונם כמפורט בסעיף זה. העלויות בגין השילוח והאחריות להגעתם אל החברה יחולו על הרוכש.
 4. החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי בהתאם לסוג ואופי הקלקול, לתקן או להחליף את החלק המקולקל. בנסיבות בהן לא ניתן יהא לתקן את הקלקול או להחליף את החלק המקולקל, תספק החברה לרוכש מוצר חלופי שווה ערך למוצר שנרכש בהתאם להוראות הדין.
 5. חריגים:
  1. אחריות החברה לא תחול במצבים הבאים הקלקול נגרם כתוצאה של אחת מן הנסיבות הבאות:
   1. מעשה או מחדל מכוון או רשלני של הרוכש או צד שלישי אחר;
   2. שימוש במוצר שלא למטרה לשמה נועד, או שימוש שאינו סביר במוצר (כמפורט בתנאי השימוש), לרבות סוג השימוש, תנאי השטח והסביבה או שימוש באביזרים שלא סופקו על ידי החברה או משווק מורשה מטעמה;
 • אם ניזוק פריט חומרה של מוצר כתוצאה משימוש לא נכון, או שלא לפי ההוראות, או לא זהיר, או כתוצאה משינויים במתח החשמל, או כתוצאה משימוש במתח חשמל בלתי מתאים, או כתוצאה משימוש בציוד לא מתאים.
 1. המוצר פורק או תוקן או טופל באופן בלתי הולם או נעשה בו שינוי אחר כלשהו על ידי גורם שאינו מוסמך על ידי החברה, לרבות באמצעות חלקי חילוף שאינם מקוריים, ובלבד שאין מדובר בנסיבות שנובעת מהפרת חיובי החברה לפי תעודת אחריות זו או הוראות הדין;
 2. אם נעשה ניסיון לגשת או לשנות או לעדכן שלא באמצעות האפליקציה הייעודית את קבצי הקושחה המותקנים במוצר או כל אחת ממערכות המוצר המכאניות או הטכנולוגיות.
 3. כל הפרה של תנאי השימוש, הוראות השימוש במוצר או האחריות של המוצר כפי שנמסרו אל רוכש המוצר;
 • קלקול שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר לרוכש כתוצאה מכוח עליון, זדון או רשלנות, לרבות נחשולי מתח, חדירת נוזלים או נזקי מים אחרים, לחץ בלתי סביר על מעטפת המוצר, שבר, חשיפה לשמש, אבק או לטמפ’ חריגה;
 1. מבלי לגרוע מן האמור, האחריות לא תחול על פגיעות במעטה החיצוני של המוצר, כגון: שריטות, קילופי צבע וכיוצא באלה.
 1. במקרה בו תקבע החברה, לפי שיקול דעתה וככל שאין מניעה על פי הדין, כי הקלקול נובע מנסיבות שאינן מכוסות במסגרת האחריות (כאמור בסעיף 7 לעיל), תהא רשאית החברה לדרוש תמורה בעד התיקון או ההחלפה לפי אופיים וסוגם. הרוכש יתבקש לאשר את התיקון או ההחלפה בתשלום, ככל שניתן לתקן את המוצר, על פי הצעת מחיר שתסופק על ידי החברה.
 2. מגבלות אחריות:
  1. האחריות בתעודת אחריות זו מוגבלת במפורש לתיקון או החלפת מוצר מקולקל כמפורט לעיל. לחברה לא תהא כל אחריות כלפי הרוכש או מי מטעמו בגין קלקולים או נזקים מעבר לאחריות המסופקת בתעודה זו ולמוטל עליה מכוח הדין החל.
  2. האחריות תמומש במעבדת החברה בלבד, ועל הרוכש או מי מטעמו האחריות המלאה לדאוג להגעת המוצר למעבדת החברה, לצורך בדיקתו ו/או מימוש האחריות.
  3. האחריות כאן אינה ניתנת להעברה או להמחאה וניתנת אך ורק לאדם אשר רכש את המוצר מידי החברה או משווק מורשה מטעמה.
  4. החברה (לרבות כל גורם מטעמה) אינה אחראית לנזק תוצאתי, נסיבתי, אובדן רווח (ישיר או עקיף), פגיעה במוניטין או נזק כספי אחר אשר יגרמו, במישרין או בעקיפין, לרוכש או צד שלישי אחר כתוצאה משימוש במוצר או אי שימוש בו, לרבות בחלקים או הרכיבים הנלווים למוצר.
  5. ככל שאין מגבלה על פי הדין החל, אחריות החברה על פי תעודת אחריות זו תהא מוגבלת לסך כולל של עלות המוצר במועד הרכישה.
 3. כתב אחריות זה לא יתוקן ישונה או יעודכן ללא אישור בכתב של החברה.
 4. מעבדת השירות של החברה:

א. דילאור בע”מ
כתובת: הגנן 28 מודיעין
אמצעי קשר: 08-9724000

 1. מימוש האחריות כפוף לקיומו של מספר סידורי או אמצעי זיהוי אחר על המוצר (כגון מדבקת אחריות) או כפי שיופיע באפליקציה (בכפוף להשלמת הליך הרישום לאחר התקנת המוצר)  או כפי שהופיע על חשבונית הרכישה של המוצר במועד הרכישה. החשבונית המופיעה במערכות החברה או פרטי המזהה הייחודי של המוצר (Uid) הרשום בשרתי החברה, ישמשו כראיה לנכונות תוכנה.

חברת  דילאור מודה לך על בחירתך ברכישת המוצר ומקווה שתהנה מהשימוש בו.

Comments are closed.

נגישות