תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש לאתר

תנאי שימוש באתר

תאריך עדכון אחרון: 9 לדצמבר 2019.

תוכן

 1. כללי
 2. שימוש באתר

2.1.    כללי שימוש באתר. 4

2.2.    מסירת פרטים אישיים.. 6

2.3.    זכויות קניין רוחני. 8

2.4.    שינויים.. 9

 1. מוצרים

3.1.    רכישת מוצרים – תשלום ואופן הטיפול בהזמנה

3.2.    מחירון. 11

3.3.    אספקת מוצרים.. 11

3.4.    ביטול עסקאות רכישה.. 12

 1. אחריות

4.1.    אחריות למוצרים ולשירותים

4.2.    ספקי השירותים ואחריותם כלפי הלקוחות

4.3.    הגבלת אחריות.. 14

4.4.    שיפוי ופיצוי. 14

 1. מדיניות פרטיות
 2. סמכות שיפוט וברירת הדין 15
 3. פניה לחברה
 4. שונות

1.      כללי

 • ברוכים הבאים לאתר האינטרנט שכתובתו smartgrade.co.il (להלן ביחד: "האתר" או "אתר האינטרנט"), השייך ומופעל על ידי חברת א. דילאור בע"מ  (ח.פ. 513329987)  (להלן: "החברה").
 • הכניסה לאתר וביצוע פעולות, הורדת מידע או הזמנת מוצרים ושירותים (כהגדרת מונח זה להלן), בין באמצעות האתר ובין באמצעות שירות התמיכה הטלפוני או כל שירות עזר אחר באתר, כפי שיהיו מעת לעת (לעיל ולהלן יחדיו: "שירותי התמיכה"), מעידים על הסכמתך לתנאים המפורטים במסמך זה ובמסמכים אחרים המקושרים למסמך זה (להלן יחדיו: "תנאי השימוש") וליתר התנאים המופיעים או שיופיעו במסכי האתר בעת השימוש.
 • אם אינך מסכים לאילו מתנאי השימוש שיופיעו במסכי האתר, הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באתר, לרבות בשירותים המוצעים באמצעותו ובהם שירותי התמיכה. כמו כן, ככל שנרכשו על ידך מוצרים, עליך להחזיר את כל המוצרים שרכשת בתוך ארבעה עשר (14) ימים מן המועד בו הם נרכשו בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.
 • תנאי שימוש אלה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך בתחומי מדינת ישראל, המשתמש (כהגדרת מונח זה להלן), באתר, לרבות שימוש בחנות ובשירותים אחרים, והם מהווים הסכם משפטי מחייב בינך ובין מי מטעמך לבין החברה.
 • השימוש בלשון זכר בתנאי השימוש מטעמי נוחות בלבד, ומתייחס אל נשים וגברים אחד – אין בו כדי לפגוע או ליצור אפליה כלשהי.
 • במסגרת תנאי השימוש יהיו למונחים הבאים הפירוש שבצידם:
  • "המשתמש" – משמעו כל אדם פרטי תושב ישראל מעל גיל 18 אשר עושה שימוש באתר באמצעות מחשב, מכשיר סלולארי חכם (Smartphone) או כל מדיה אלקטרונית אחרת, קיימת או עתידית לצורך גלישה ושימוש באתר ובשירותים המוצעים בו.
  • "חנות דיגיטלית" – דף ייעודי באתר המציג את רשימת המוצרים ומאפשר למשתמשים לבצע רכישה מרחוק של אותם המוצרים, בכפוף לתנאים המנויים בתנאי השימוש.
  • "המוצרים" – מגוון רחב של מוצרים ובקרים לבית חכם המוצעים בחנות שבאתר האינטרנט ואשר מאפשרים שליטה מרחוק על מוצרי החשמל בבית המחוברים או המקושרים אליהם, באמצעות המערכת.
  • "כרטיס אשראי" – משמעו כאמור בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986, למעט כרטיס אשראי דיירקט, כרטיס אשראי נטען וכל כרטיס אחר הנטען מראש.
  • "מדיניות הפרטיות" – מדיניות החברה להגנת הפרטיות של הגולשים והמשתמשים באתר, המופיעה באתר.
  • "מערכת" – תוכנה ייעודית המספקת פיתרון לניהול, שליטה ובקרה על המוצרים (המוצעים באתר) אשר מופעלת באמצעות יישומון (אפליקציה) הניתנת להתקנה בטלפון נייד חכם. היישומון ניתן להורדה בחנויות היישומונים של גוגל ואפל.
  • "ספק שירותים" – קבלנים, יועצים או נותני שירותים אחרים המעניקים שירות לחברה.
  • "שימוש" – משמעו כל גלישה, כניסה, צפייה, ביקור, רכישה או שימוש של משתמש באתר לכל צורך שהוא, לרבות לצורך השימוש בשירותים המוצעים בהם.
  • "שירותים" – שירותים המוצעים למשתמש באמצעות האתר על ידי החברה או באמצעות גורמים מטעמה במסגרת השימוש באתר.

2.      שימוש באתר

2.1.   כללי שימוש באתר

 • כל משתמש מוזמן להשתמש באתר ולבצע בו פעולות כל עוד הינו מקבל על עצמו את תנאי השימוש, ובתוך כך עומד בהוראות תנאי השימוש כאן והמסמכים הנלווים להם.

במקרה שהמשתמש הינו קטין (מתחת לגיל 18) או משתמש המנוע על פי דין להתקשר בהסכמים חוזיים, השימוש באתר וביצוע רכישות מותנה בקבלת אישור האפוטרופוס של המשתמש (או צד שלישי כלשהו מוסמך) לתנאי השימוש, והמסמכים הנוגעים אליהם.

בנסיבות אלו, הנך מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמת האפוטרופוסים (או צד שלישי כאמור) לביצוע פעולות באתר. במידה ולא התקבל אישור מפורש ובכתב כאמור מהאפוטרופוס שלך (או מצד שלישי מוסמך), הנך מתחייב להימנע מלעשות כל שימוש באפליקציה ובאתר, לרבות בשירותים המוצעים באמצעותם.

 • בעצם השימוש באתר או בשירותים (או בשניהם) הנך מצהיר כי תעשה בשירותים המוצעים באמצעותם שימוש אישי בלבד עבורך ועבור מי מטעמך, שהשימוש נועד למטרות חוקיות העומדות בכפוף להוראות תנאי השימוש ולהוראות הדין ותמנע מכל שימוש בלתי מורשה, בלתי חוקי, בלתי מוסרי או בלתי סביר ביחס למטרה שלשמה נועד האתר, בכלל זה תמנע מביצוע אחד מאלה:
  • שימוש שאינו פרטי או בהיקפים מסחריים או המוניים;
  • כל שימוש שעלול לפגוע בפעילותו התקינה והסדירה של האתר או במי מהמשתמשים בו ו/או בזכויותיהם;
  • העתקה, הפצה, שכפול, הצגה או שימוש לכל מטרה אחרת ובכל מדיה פרסומית אחרת במי מהתכנים המוצגים באתר, לרבות באמצעות טכניקות סריקת מידע, כריית מידע, ו/או אחזור אוטומטי או איסוף של מידע מתוך האתר (Automated Data Mining Tools, Crawlers), בין אם פורסמו על-ידי החברה ובין אם על-ידי מפרסמים או בעלי עסקים אחרים מטעמם, ללא אישור מראש ובכתב מהחברה;
  • פעולות של הנדסה חוזרת, די-קומפילציה (decompilation) , שינויים, תרגומים, התאמות, או פעולות אחרות כלשהן שמטרתן לנסות ולהתחקות אחר קוד המקור של האתר או האופן שבו זה פועל;
  • פגיעה בפרטיותם של משתמשים אחרים או צדדים שלישיים כלשהם מבלי קבלת הסכמתם מראש;
  • הפרה או פגיעה של זכויות החברה בקניין הרוחני המפורט בסעיף 2.3 להלן או של צדדים שלישיים כלשהם;
  • כל פעולה שיש בה כדי להוות לשון הרע, השמצה, התעללות, הטרדה, מעקב, איום, או פגיעה בכל דרך אחרת בזכויות כלשהן של אחרים, בין משתמשים או צדדים שלישיים כלשהם];
  • העברה באמצעות האתר כל וירוס מחשב, "תולעת", סוס טרויאניtime bomb, באג, רוגלה, או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנית אחרים ולעשות כל פעולה בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה – 1995 אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק או להשתלט על הפעילות של כל חומרה, תוכנה או ציוד תקשורת, או קוד או רכיב, שהם מזיקים, שיש בהם פוטנציאל לגרום נזק, שהם מפריעים, או שהם פולשניים;
  • העברה של מסר פרסומי (Spam) באמצעות האתר;
  • לגשת או לנסות לגשת לחלק כלשהו באתר אשר דורש סיסמא ללא שקיבלת לשם כך סיסמא מהחברה.

לתשומת לבך כי אי עמידתך בתנאי סעיף זה עשויה לחשוף אותך לאחריות פלילית ואזרחית ותהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק בשל הפרתם, ככל שקבועים.

 • ידוע למשתמש שאין באתר אמצעי אבטחת מידע מוחלטים ולכן קיים סיכון מסוים של חשיפת המידע הנוגע למשתמש ופרטיו, וסיכון של חדירה למאגרי המידע של החברה, וכן חשיפה של תעבורת הנתונים בין המחשב או המכשיר בו המשתמש עושה שימוש לבין החברה. על מנת לנסות ולמנוע, ככל שניתן, את הסיכונים האמורים ומעבר למאמצים הננקטים על ידי החברה על מנת להגן על פרטיותך כמפורט כאן, החברה תבקש מהמשתמש לנקוט באמצעים הבאים:
  • התקנת תוכנת אנטי וירוס חוקית במכשירים באמצעותם מתבצעת הגישה לאתר;
  • הגבלה או חסימה של הגישה לאתרים פוגעניים או פסולים והימנעות מלחיצה על קישורים, במיוחד בזמן ביצוע רכישה באתר;
  • ביצוע בדיקה ועדכונים שבועיים במערכת הפעלה ותוכנות האבטחה המותקנות עליה;
  • שימוש בסיסמא או אמצעי אבטחה אחרים בעת כניסה למכשירים מהם מתבצע השימוש;
  • אי פתיחת הודעות דואר אלקטרוני (לרבות קישורים או קבצים מצורפים) מגורמים לא מוכרים, ובמקרים מסוימים גם מגורמים מוכרים (שכן, קיים סיכון שאלה נדבקו בוירוס).
 • החברה תהא רשאית להגביל או לחסום את גישת המשתמש לרכישה באתר, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא מבלי צורך לספק לו נימוק או הסבר – ככל שאין מגבלה על כך על פי דין, לרבותבמקרים בהם יעלה חשש שהפר המשתמש את תנאי השימוש (או כל הוראה אחרת שתופיע באתר), פעל בניגוד להערות לעיל או הוראות הדין.

אם הוגבלה או נחסמה גישת המשתמש לביצוע רכישה באתר, המשתמש לא יהיה רשאי לשוב ולרכוש באתר תחת שם אחר בתקופת ההגבלה, ככל שתהיה כזו. יובהר כי רכישה באתר תוך התחזות לאחר מהווה עבירה פלילית ואסורה על פי חוק. .

הנך מאשר ומסכים כי החברה לא תישא באחריות כלפיך או כלפי צד שלישי, בגין חסימת או הגבלת הגישה שלך לרכישה באתר. הפסקה או הגבלה כאמור לא תשנה או תבטל כל חבות שתיווצר כתוצאה מהשימוש שלך באתר ו/או בשירותים או במוצרים, בין אם התחייבות כזו היא כלפי האתר או כלפי צדדים שלישיים, למעט בקשר לשירותים או מוצרים שטרם סופקו בפועל.

 • ככל שיסופקו למשתמש שירותים על ידי ספק שירותים, החברה לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש או לספק השירותים במהלך מתן השירותים או בעקבותם, מעבר לאחריות המוטלת עליה על פי דין.

2.2.   מסירת פרטים אישיים

 • משתמש שירצה במסגרת השימוש באתר לרכוש מוצרים, יתבקש למסור מידע אישי על אודותיו שיכלול בין היתר: שם, מספר טלפון, כתובת מגורים (או אחרת למשלוח), כתובת דואר אלקטרוני ופרטי אמצעי התשלום (להלן: "פרטיים אישיים ") – והכל לצורך השלמת הרכישה כראוי ואספקתו כמפורט בתנאי שימוש אלה. יתכן שהשלמת הרכישה תהא כפופה לתנאים נוספים, שיפורסמו במסכי האתר.
 • המשתמש מודע לכך שהפרטים הנדרשים במסגרת הרישום הינם מהותיים ונדרשים לצורך הרכישה ואספקת המוצרים, וללא מסירתם, לא יוכל המשתמש להשלים את רכישת המוצרים ולקבלם. כחלק בלתי נפרד מהליך הרכישה וכתנאי לסיומה, תהא החברה רשאית לאמת את זהותו של המשתמש בהתאם למידע שנמסר לה על ידו. למען הסר ספק, ביקור באתר וגלישה בו מבלי ביצוע רכישה אינו מחייב במסירת הפרטים האישיים.
 • מובהר כי, הדין החל אינו מחייב את המשתמש למסור את הפרטים האישיים וכן שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש וכל שימוש בפרטים אלו ייעשה בהתאם למדיניות הפרטיות המתפרסמים באתר ובכפוף להוראות הדין.
 • סימון "הסכמה לקבלת דיוור אלקטרוני" במסגרת מסירת הפרטים האישיים לאתר יהווה הסכמה מפורשת ומודעת מטעם המשתמש לקבלת חומר פרסומי ושיווקי מטעם החברה או גורמים אחרים אשר יעניקו לחברה שירותים או הטבות, באמצעי המדיה השונים לרבות באמצעות דיוור ישיר (opt-in).
 • המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת כי כל המידע שימסור או יעדכן באתר הינו נכון, אמין ומדויק וכן כי ביצע את הרכישה ומסר את הפרטים האישיים בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש ועל פי דין.

יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים בעת ביצוע הרכישה, וכן על עדכון הפרטים במקרה של שינוי בהם. הזנת פרטים אישים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז-1977 או כל דין אחר.

 • המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא רשאי באופן חוקי להשתמש באתר ולבצע פעולות בו והוא נוטל על עצמו אחריות מלאה על השימוש ונקיטת הפעולות באתר.
 • הפרטים האישיים שימסור המשתמש בעת הרכישה יישמרו במאגר המידע של החברה. פרטים אלה יהיו חשופים בפני החברה, המשתמש, בפני ספקי השירותים, בפני צדדים שלישיים מטעם החברה בלבד אשר יפעלו לצורך מתן ושיפור השירות, וכן לצורך מתן שירותי דיוור ישיר – והכל בכפוף לדין והוראות מדיניות הפרטיות.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט כל פעולה כפי שתמצא לנכון ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, כדי להבטיח את בטחון האתר לרבות: בקשת פרטים נוספים בכדי לאשר עסקאות ופעולות בהן קשור החשבון וכן ביטול, חסימה או הגבלת רכישה – והכל לפי הצורך והעניין ובמידת האפשר.
 • מבלי לגרוע מהוראות מדיניות הפרטיות, משתמש שמסר פרטים אישיים באתר זכאי לבקש מהחברה בכל עת, בהודעה בכתב לאחד מאמצעי התקשורת המפורטים מטה, שפרטיו האישיים וכל מידע הקשור אליו יימחק ממאגר המידע של החברה וכי ברצונו למחוק את רישומו ברשימת הדיוור של החברה, ככל שהינו רשום ברשימת הדיוור.
 • משתמש שביצע רכישה באתר ימשיך לקבל מעת לעת דברי פרסומות ישירים (לרבות חומר פרסומי), ככל שאישר זאת בעת הרכישה או בשלב מאוחר יותר, אלא אם הודיע כי אינו מעוניין בכך בהתאם להוראת תנאי השימוש הללו ומדיניות הפרטיות של החברה.

2.3.   זכויות קניין רוחני

 • האתר והמידע המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, מוסיקה, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיו"ב (להלן: "התוכן" או "התכנים") מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. החברה אינה מתירה בשום אופן או צורה, ובהתאם המשתמש מנוע מלהכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן התוכן הכלול באתר ללא הסכמתה המוקדמת, הכתובה והמפורשת של החברה.
 • כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם האתר ("Domain") , הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, שיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של החברה או של צד שלישי, אשר הרשה לחברה להשתמש בהן, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לחברה באופן בלעדי (או לצדדים שלישיים נוספים, במידה והם בעלי רישיון לעשות כן). מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 2.3.1 לעיל, אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם או לבצע פעולה אחרת כלשהי בכל סוגי הטקסטים, קודים, תמונות, סמני מסחר, תצלומים, סרטונים ובכל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור קודם מן החברה בכתב.
 • מבלי לגרוע מהאמור, שם החברה וסימני המסחר שלה, לרבות כפי שהם מופיעים באתר, הם קניינם הבלעדי של החברה ואין לעשות בהם כל שימוש.

2.4.   שינויים

 • שינויים בתנאי השימוש

החברה רשאית לבצע שינויים בתנאי השימוש בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ובמידת הצורך בליווי הודעה מתאימה באתר. המשך השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו לאחר עריכת השינויים בתנאי השימוש כאמור יעידו על הסכמת המשתמש וקבלת את תנאי השימוש החדשים. משתמש שאינו מסכים למי מתנאי השימוש החדשים, נדרש להימנע מהמשך שימוש באתר ומקבלת שירותים המוצעים בו.

החל ממועד שינוי תנאי השימוש בפועל, יחייב הנוסח החדש. מבלי לגרוע מן האמור, נוסחם המחייב של תנאי השימוש יהא זה המצוי מעת לעת במשרדי החברה והמפורסם באתר האינטרנט של החברה.

 • שינויים באתר

החברה רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, בכל דרך ומכל סיבה שהיא, לשנות (ובכלל זה להוסיף או למחוק) כל או חלק מהאתר, לרבות המוצרים- ובכלל זה היקפם, אופן אספקתם ומחירם, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לפגוע בזכויות לקבלת שירותים עליהם שילמת וטרם סופקו. החברה לא תהא אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי בנסיבות של שינוי כאמור, אלא בהתאם לאחריות המוטלת עליה על פי דין. ככל שאתה מתנגד לשינויים שבוצעו או יבוצעו על ידי החברה, הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באתר ומקבלת השירותים. עצם שימושך באתר ובשירותים המוצעים באמצעותו, לאחר ביצוע השינויים כאמור, יעיד על קבלתך והסכמתך לשינויים.

3.      מוצרים

3.1.   רכישת מוצרים – תשלום ואופן הטיפול בהזמנה

 • ביצוע הזמנות ורכישות מוצרים באתר מותנה במסירת פרטים אישיים כנדרש.
 • המשתמש מצהיר כי ידוע לו שרכישת המוצרים ושימוש בהם באמצעות המערכת (לצורך ניהול, שליטה ובקרה מרחוק) מחייב התקנה היישומון המתאים למערכת ההפעלה וכי סירוב להתקנה ישלול את יכולתו של המשתמש להשתמש במאפייני השליטה מרחוק במוצרים.
 • תנאי התשלום יהיו בהתאם למפורט באתר ביחס לשירות או המוצר המבוקש.
 • משתמש רוכש יהא רשאי לשלם עבור השירות או המוצר הנרכש באחד מן האמצעים הבאים: (א) כרטיס אשראי אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, ותקף ביום ביצוע הפעולה – לפי הפרטים שהזין בעת הרישום באתר או עדכן בשלב מאוחר יותר. לחלופין, יהא רשאי המשתמש הרוכש ליצור קשר טלפוני עם החברה לצורך מסירת פרטי האשראי בטלפון; (ב) כל אמצעי אחר שאושר מראש ובכתב על ידי החברה.
 • מיד לאחר הקשת כל הפרטים וביצוע ההזמנה, תבצע החברה בדיקה של אמצעי התשלום. אישור לאספקת המוצר או השירותים יינתן לאחר קבלת אישור על ידי חברת כרטיסי האשראי או בנסיבות בהן שולם באמצעי אחר – אישור מאת החברה, ובהתאם ליתר הוראות תנאי השימוש ותנאי הרכישה ביחס לאותו שירות או מוצר, ככל שיהיו.
 • לאחר אישור התשלום, תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפקת בעת מילוי הפרטים כאמור, חשבונית מס או קבלה עבור התשלום.
 • הנך מתחייב שלא לעשות שימוש בכרטיס אשראי או בכל צורה אחרת של תשלום אלא אם יש ברשותך את ההרשאה הנדרשת לעשות זאת.
 • במקרה בו לא אושרה עסקה על ידי חברת האשראי, יקבל המשתמש הרוכש הודעה מתאימה. לאחריה, ולמען השלמת ההזמנה (לשירות או המוצר), יידרש המשתמש ליצור קשר טלפוני עם מוקד השירות של החברה ולהסדיר את התשלום, וזאת בתוך 3 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה על דחייה או סירוב אמצעי התשלום. יודגש כי הזמנה תחשב כמושלמת ומקובלת רק לאחר מסירת פרטי האשראי על ידי המשתמש הרוכש ואישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי או החברה (בנסיבות של השלמת העסקה באמצעי תשלום אחר). בקשה של משתמש רוכש לשינוי פרטי כרטיס אשראי או אופן החיוב, ככל שתאושר על ידי החברה, עשויה להיות מחויבת בתשלום עמלה על ידי חברת כרטיסי האשראי והמשתמש מתחייב לשאת בתשלום עמלה כאמור.
 • במקרה של אספקת מוצר הדרוש רישום על פי כל דין, יבוצע הרישום על שם הלקוח שנרשם למכירה ובהתאם לפרטים כפי שנמסרו על ידו בעת ההרשמה.
 • החברה עשויה להשתמש בשירותי עיבוד תשלומים של חברות צד שלישי לצורך ביצוע התשלום באמצעות האתר (להלן: "חברות עיבוד התשלומים" ו-"שירותי עיבוד התשלומים", בהתאמה). ביצוע התשלום באמצעות חברות עיבוד התשלומים כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות הרלוונטיים, והחברה מפצירה במשתמש לקרוא אותם בעיון טרם השלמת הרכישה.
 • במסגרת שירותי עיבוד התשלומים, פרטי התשלום ו/או פרטי כרטיס האשראי מוזנים על ידי המשתמש באתר וכן כל פרט אחר הקשור לתשלום ("פרטי האשראי") ומגיעים לחברת עיבוד התשלומים. לאחר שהנתונים לעיל עוברים לחברת עיבוד התשלומים, החברה תקבל מחברת עיבוד התשלומים מידע אנונימי ייחודי (Token) המאפשר לקשר בין המשתמש באתר לבין פרטי האשראי שלו לצורך תשלום בכרטיס אשראי עבור השירותים המוצעים באתר או המוצרים הנמכרים במסגרתו. החברה אינה משתמשת בפרטי האשראי ואינה שומרת את פרטי האשראי במאגרי המידע שלה. החברה לא תישא בכל אחריות בקשר לשירותי עיבוד התשלומים, והשימוש בשירותים אלו במסגרת רכישה הוא על אחריות המשתמש בלבד.

3.2.   מחירון

 • כל משתמש יוכל לראות באתר פירוט של עלות המוצרים המוצעים על ידי החברה והשירותים המוצעים ביחס לכל מוצר. מחיר המוצרים והשירותים וכן עלויות נוספות המופיעות באתר כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין אחרת. החברה רשאית לשנות את מחירי המוצרים והשירותים וכן עלויות נלוות מעת לעת ולפי שיקול דעתה בכפוף להוראות הדין. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם באתר בעת השלמת ההזמנה וקבלת אישור חברת כרטיס האשראי או חברת עיבוד התשלומים לחיוב.
 • ככל שתנאי התשלום למוצר או שירות שהוזמן כוללים אפשרות לשלם את התמורה בתשלומים – התשלומים הנלווים, כגון הובלה וכיוצא באלה, לא יחושבו במניין התשלומים, ויחויבו במועד התשלום הראשון.
 • כל המוצרים המוצעים למכירה באתר, ככל שמוצעים, הינם מוצרים חדשים באריזתם המקורית.
 • תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המוצעים למכירה באתר הינם לצורכי המחשה בלבד, אלא אם נאמר מפורשות אחרת. במקרה של פער או הבדל בין התצלום לבין המפרט, יגבר התיאור במפרט על התיאור הנשקף מהתצלום.

3.3.   אספקת מוצרים

 • משתמש יהא רשאי לרכוש מוצרים המופיעים באתר עד גמר המלאי. החברה משקיעה מאמצים רבים כדי שהשירותים והמוצרים המופיעים למכירה באתר יהיו מעודכנים באופן רציף ומדויק.
 • בנסיבות בהן התברר, לאחר המכירה, כי המוצר אזל מהמלאי בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ביצוע ההזמנה, תודיע החברה למשתמש הרוכש בהקדם כי המוצר אינו במלאי. במקרה כזה, החברה תודיע על ביטול המכירה, ולחלופין תציע למשתמש הרוכש מוצר חלופי.
 • ככל שהמוצר אותו קיבל המשתמש הרוכש אינו תואם את השירות או המוצר המופיע באתר מחמת טעות שבתום לב, תינתן אפשרות לרוכש לבחור בין קבלת המוצר הקיים כפי שניתן לספקו בפועל, לבין ביטול הרכישה וקבלת כל הסכומים שנגבו ממנו בגין המוצר או השירות.
 • תנאי אספקת המוצרים לבית הלקוח, לרבות בקשר לזמני האספקה ודרכי המשלוח, תהא בהתאם למדיניות המשלוחים המופיעה באתר.

3.4.   ביטול עסקאות רכישה

 • משתמש שרכש מוצר באתר יהא רשאי לבטל את עסקת הרכישה בהתאם ובכפוף להוראות מדיניות הביטולים של החברה, כפי שמופיעה באתר.
 • מבלי לגרוע מהוראות מדיניות הביטולים, תהא החברה לבטל עסקת רכישה בכל אחד מן המקרים הבאים, ככל שאין מגבלה בדין המונעת את ביטול העסקה:
  • במקרה שנפלה טעות בתום לב באחד מן הנתונים המפורטים באתר לגבי המוצר;
  • במקרה של השבתה או תקלה בפעילות התקינה של האתר עקב כוח עליון או תקלה מהותית במערכת המיחשוב של החברה או במערכות תקשורת אחרות המשרתות את החברה או בגין כל מקרה אחר שאינו בשליטת החברה אך מעכב, משבש או מונע את פעילותו התקינה של האתר או את אספקת המוצרים.
  • במקרה בו הפר המשתמש את התחייבויותיו כאן ובמסגרת עסקת הרכישה, לרבות ביצוע התשלום;
 • התקשרות שבוטלה עם משתמש, לא תזכה את המשתמש בכל סעד או פיצוי מהחברה.

4.      אחריות

4.1.   אחריות למוצרים ולשירותים

 • בכפוף לקיום הוראות תנאי השימוש, כל שימוש שנעשה באתר (לרבות הזמנת שירותים או מוצרים) או במוצרים, נעשה מרצונו החופשי של המשתמש ובהסכמתו.
 • החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לשימוש במוצרים או שירותים שסופקו על ידי ספקי השירותים, וכן לכל נזק, אי נוחות, הפסד, אובדן או עוגמת נפש שייגרמו למשתמש, במישרין או בעקיפין, כתוצאה ממתן או שימוש בשירותים או במוצרים – וזאת מעבר לאחריות המוטלת עליה על פי דין. החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין פעילות בלתי חוקית של המשתמשים, ספקי השירותים או של כל גורם אחר שאינו מצוי בשליטתה המלאה, ככל שזו אינה מוטלת עליה מכוח הדין החל.
 • החברה מזהירה כי אין לעשות שימוש במוצרים, והחברה לא תהיה אחראית לשימוש, בנסיבות העלולות לגרום לנזק, הפסדים או חבות אחרת למשתמש או לצדדים שלישיים, לרבות בנסיבות הסותרות את הוראות השימוש.
 • המוצרים ויתר השירותים המסופקים בקשר אליהם מיועדים לשימוש ביתי או משרדי בלבד ואינם מתוכננים, מיועדים, או מורשים לשימוש בשום יישום שמטרתו רפואית, הצלת חיים או שימור חיים, ולא בשום מערכות חיוניות אחרות או יישומים אחרים בהם כשל בשירותים, באפליקציה, במוצרים או במוצרים של צדדים שלישיים עלול לגרום באופן ישיר או עקיף לפציעה, מוות או לנזק חמור לרכוש.
 • החברה תעשה כמיטב יכולתה כדי להפעיל את האתר וכן לוודא הגישה אליו ומתן השירותים המוצעים במסגרתו בצורה רציפה, מלאה ותקינה, וכי הגישה אליו תהא זמינה ללא תקלות טכניות וללא הפרעות.
 • עם זאת, והיות שפעילות האתר מותנית בספקים וצדדים שלישיים, לרבות מפעילות רשת האינטרנט וספקי השירותים, ייתכנו הפסקות, הפרעות או תקלות בפעילותה הסדירה של האתר. למשתמש לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה כלשהי כלפי החברה בגין כל הפסקה, תקלה או הפרעה כאמור, לרבות בגין כל נזק הנגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהפסקות, הפרעות או תקלות כאמור. החברה לא תישא בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בחומר המצוי באתר או בשירותים השונים או בתכנים בהם, ולא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, הנגרם עקב הגישה לאתר והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש בו.
 • החברה רשאית לפרסם באמצעות האתר מידע מסחרי ופרסומות באמצעות שטחי פרסומת המיועדים לכך בדפי האתר. האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות היא על המפרסמים בלבד. לחברה אין ולא תהיה כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים או למהימנותם. פרסום המידע באתר כשלעצמו לא ייחשב כעידוד או כהמלצה של החברה לרכישת השירותים הכלולים בפרסומות כאמור והאחריות על רכישת מוצרים או שירותים הכלולים בפרסומות תהא על המשתמש בלבד.
 • החברה פועלת על מנת להבטיח, באמצעים סבירים הקיימים והמקובלים בשוק, את אבטחת האתר והמידע המצוי בו מפני גישה בלתי מורשית. עם זאת, החברה אינה מתחייבת כי השימוש באתר יהיה חופשי או נקי מווירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או כל מתקפה או גורם נזק אחר ככל שיהיה, ואינה מתחייבת שהחומרים שם יהיו חסינים לחלוטין מפני גישה בלתי מורשית, נזקים וכיוצא באלה.

4.2.   ספקי השירותים ואחריותם כלפי הלקוחות

 • ספקי שירותים אשר עשויים לספק שירותי משלוח, התקנה ו/או תמיכה, הינם גורמים בלתי קשורים לחברה אשר הציגו והתחייבו בפני החברה כי יש להם את ההיתרים והרישיונות ההכרחיים על פי חוק, ככל שנדרשים, כדי לספק את השירותים למשתמשים.
 • ספקי השירותים הינם קבלנים עצמאיים ואינם מועסקים על-ידי החברה, הם אינם משמשים כנציגי החברה ו/או שלוחיה והחברה אינה משמשת כנציגתם ו/או שלוחם בשום אופן וצורה.
 • החברה תספק תמיכה טכנית ללקוחות שרכשו מוצרים בהתאם לתעודת האחריות. במקרה של תקלה או בעיה עם המוצר לאחר סיום תקופת האחריות, הלקוח יהא רשאי ליצור קשר עם החברה באמצעות האתר או באמצעים הנוספים המפורטים בסעיף 7.1. להלן.

4.3.   הגבלת אחריות

 • על אף האמור בכל דין או הסכם, בשום מקרה לא תחול על החברה, מנהליה, עובדיה או על כל מי מטעמה אחריות בגין נזקים כלשהם (לרבות נזקים ישירים, עקיפים או תוצאתיים, מיוחדים או עונשיים, ובכלל זה נזקים הנובעים מאובדן רווחים, מאובדן נתונים, אובדן מסמכים, שחזור קבצים, הפרעה למהלך העסקים, פגיעה במוניטין וכיוצ"ב) בקשר עם, או כתוצאה מהשימוש באתר או מאי היכולת לשימוש באתר ו/או באיזה מהחומרים שבו או עקב פגיעה בזכויות קניין, זכויות יוצרים, סימנים ושמות מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם מוגנים ובין שאינם מוגנים ו/או עקב פגיעה בפרטיות, ו/או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב במהלך או כתוצאה מהשימוש באתר או באיזה מחומריו, ו/או כתוצאה מהפסקת פעילות האתר או איזה מהשירותים המוצעים בו) ו/או הפרעות בפעילות האתר, והכל – גם אם החברה כבר קיבלה מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים אלה, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת. הסעד היחיד המוקנה למשתמש בכל מקרה ככל שאין מגבלה על כך בדין החל, הינו הפסקת השימוש באתר והחזר כספי עבור המוצרים או השירותים שטרם סופקו לו בפועל.

4.4.   שיפוי ופיצוי

 • המשתמש מתחייב בזאת לשפות ולפצות את החברה או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, חבות, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין, שיגרמו לה בקשר עם הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש, או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לדין בקשר עם האתר, המוצרים והשירותים.

5.      מדיניות פרטיות

 • החברה מכבדת את פרטיותם של הגולשים באתר ובאפליקציה והמשתמשים בשירותים המוצעים באמצעותם. לפיכך, החברה מנהיגה מדיניות פרטיות, כפי שתוצג באתר , אשר מטרתה לפרט את האופן שבו החברה עושה שימוש במידע שנמסר לה על ידי המשתמשים באתר או נאסף על ידה בעת השימוש באמצעי כאמור, וכן את האופן שבו מבצע המשתמש שימוש בתוכן המצוי בהם או אליו נחשף באמצעותם.
 • תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים באתר מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. החברה תהא רשאית לשנות מעת לעת, ועל דעתה בלבד, את הוראות מדיניות הפרטיות שלה כדי שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים או משפטיים.

6.      סמכות שיפוט וברירת הדין

 • סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או סכסוך בקשר עם האתר, השירותים, החברה, ו/או תנאי השימוש, תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב, ישראל. הדין החל על כל מחלוקת וסכסוך כאמור בקשר עם האתר הנו הדין הישראלי בלבד.

7.      פניה לחברה

 • בכל שאלה או בקשה בקשר לאתר או השירותים המוצעים במסגרתו תוכל לפנות אלינו באחד מן האמצעים הבאים:

מוקד שירות טלפוני: 08-9724000

כתובת למשלוח דואר: הגנן 28 מודיעין 7169516

כתובת דואר אלקטרוני: info@dealor.co.il

 

שונות

 • החברה רשאית להמחות את זכויותיה וחובותיה, בכל עת, לרבות לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה על פרסום דבר ההמחאה כאמור.
 • רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות באתר יהוו ראיות לכאורה לנכונות הפעולות.
 • תנאי השימוש מהווים את ההסכם המלא והבלעדי בין החברה לבין המשתמש והם מחליפים כל הצעה, הסכם, חילופי דברים או הבנות, בין בכתב ובין בעל פה, שנערכו בין החברה לבין המשתמש. בכל מקרה של סתירה בין הוראות אלה למסמכים אחרים, יגברו הוראות אלה, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

****

Comments are closed.

נגישות