הוראות הפעלה ושימוש למוצרי בית חכם

הוראות הפעלה ושימוש למוצרי בית חכם

יש לקרוא את הוראות ההפעלה הבאות לפני השימוש במוצר:

 1. יש להשתמש במוצר ובשירותים אך ורק לצורך המטרה לשמה הם יועדו בדרך הרגילה והמקובלת כצרכן פרטי, ובשום אופן אין לעשות שימוש במוצר לצרכים מסחריים או כל שימוש בלתי סביר אחר.
 2. בשום פנים ואופן אין לעשות שימוש במוצר לצורך שליטה על יישום או מוצר אחר שמטרתו רפואית, הצלת חיים או שימור חיים, ולא בשום מערכות חיוניות אחרות או יישומים אחרים בהם כשל בשירותים, באפליקציה, במוצרים או במוצרים של צדדים שלישיים עלול לגרום באופן ישיר או עקיף לפציעה, מוות או לנזק חמור לרכוש.
 3. אין לבצע כל פעולה לרבות שינוי הגדרות היצרן או שינוי הגדרות המוצר (למעט התקנת עדכונים המוצעים על ידי החברה בלבד לאפליקציה המשמשת לניהול המוצר מרחוק) שלא באמצעות טכנאי מורשה מטעם החברה, אשר עלולה להביא לאבדן נתונים או מידע מכל סוג. יובהר כי ביצוע שינויים לא מורשים במוצר (ברמת החומרה או התוכנה) או באפליקציה, בניגוד לתנאי השימוש (ובפרט בהוראות הרישיון), עלולים להוביל לביטול האחריות למוצר ולנעילת המוצר לניהול ושימוש מרחוק, ובנסיבות כאמור לא תהא למשתמש כל דרישה, תביעה או טענה כלפי החברה או מי מטעמה בשל היעדר היכולת לעשות שימוש במוצר.
 4. אין לבצע כל פעולה אשר עלולה לפגוע בפרטיותו או בזכויות קניין רוחני של צד שלישי.
 5. אין למקם את המוצר בקרבת מוצרים דליקים או מסוכנים.
 6. התקנת המוצר תבוצע על-ידי חשמלאי מוסמך בלבד.
 7. מומלץ לרוכש לבטח עצמו בביטוחים מתאימים לכיסוי כל אירוע מכל סוג או מין שהוא, לרבות ביטוח כלפי צד שלישי, או אחר כפי שעולה מאופיו של המוצר.
 8. יש להרחיק את המכשיר מקרבת נוזלים ולשמרו במקום יבש בלבד.
 9. במקרה של תקלה יש לפנות באופן מידי לספק או ליבואן.
 10. דרישות מינימליות לשימוש במוצר ולאפליקציה:
 • עומס חשמלי בהתאם למפרט הטכני הרשום עליו.
 • WIFI בתדר 2.4 ג'יגה-הרץ, וקירבה מספקת המאפשרת קליטה טובה של האות.
 • הפעלת המוצר וניהולו באמצעות האפליקציה מחייב שימוש במערכות הפעלה הבאות: (א) אנדרואיד גרסה 4 ומעלה; (ב) IOS מגרסה 5 ומעלה.
** החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן דרישות אלה מעת לעת, בהתאם לפיתוחים טכנולוגים, חוקיים או אחרים במוצר או באפליקציה (או בשניהם), בכפוף לפרסום הודעה מתאימה על אודות השינויים, ככל שאלה מהותיים.

Comments are closed.

נגישות